• ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග ප්‍රවර්ග සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.
  • ප්‍රවර්ග
    ප්‍රවර්ග සම්බන්ධිත ප්‍රවර්ග ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙන්වයි.

ජායාරූප එකතුව

ජායාරූප එකතුව

මහා රාවණ උපහාර පූජාව දෙව්රම් මහා විහාරය, පන්නිපිටිය. 2013-09-29

ආශ්‍රිත ප්‍රවර්ග: ජායාරූප එකතුව මෑත කාලීන
වැදුම්: 2956
0

ජායාරූප එකතුව

2013 සැප්තැම්බර් 28දා රාත්‍රී, දෙව්රම් විහාරය, පන්නිපිටිය.

ආශ්‍රිත ප්‍රවර්ග: ජායාරූප එකතුව මෑත කාලීන
වැදුම්: 2898
0

ලිපි


විද්‍යුත් ලිපි මගින් සම්බන්ද වෙන්න

516951
යාවත්කාලීනය: 05-09-2014